Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

 • Dodavatel 

Verner Vladimír,

Boženy Němcové 831/5,

28802 Nymburk.

 

IČO:74544292

DIČ: CZ7603081013

(dále jen "dodavatel")

 

Email: info@elektro-verner.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

183440462/0600

GE Money Bank, a.s.

2. Objednávka zboží

 • Seznam zboží na stránkách www.elektro-verner.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
 • Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

 • Zrušení objednávky

 

 • Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod proč není možné objednávku potvrdit.
 • Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

 • U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
 • Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
 • Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje , nikoliv pro osobní odběr zboží.

 

 • Dodací lhůta

 

 • Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1 - 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, pokud není u zboží uvedeno jinak. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
 • Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

 • Způsob dopravy

 

 • Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.elektro-verner.cz v sekci Košík. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci Doprava.

 

 • Způsob uhrazení ceny za zboží

 

 • Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
 • Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

 

 • Převzetí zboží

 

 • Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
 • Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
 • Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci Doprava.

 

 • Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

 

 • Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

 • Záruční doba a záruční list

 

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

 • Reklamace

 

 • V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

 • Postup reklamace

 

 • Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.elektro-verner.cz, vyplní formulář v sekci Reklamace, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží".
 • Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

 • Vyřízení reklamace

 

 • Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zasláno zboží zpět po případě vyměněno za nové.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5. Odstoupení od smlouvy

 • Právo zákazníka na odstoupení

 

 • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.elektro-verner.cz či nikoliv.

 

 • Právo dodavatele na odstoupení

 

 • Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.
 • Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

 • Postup v případě odstoupení od smlouvy

 

 • Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@elektro-verner.cz
 • Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou (doporučujeme pojištěnou doporučenou zásilku), dobírkou nebude přijata.
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy, platby a balného, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží.
 • Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

 

 • Postup v případě výměny zboží

 

Zákaník může požadovat výměnu zboží (např. jinou velikost). Výměnu může zákazník realizovat tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@elektro-verner.cz

Při výměně je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou (doporučujeme pojištěnou doporučenou zásilku), dobírkou nebude přijata.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

 

 • Při výměně mohou nastat následující situace:

 

 • Cena nového zboží je vyšší než cena původního (vráceného) zboží, pak:

 

 • zákazník uhradí rozdíl cen
 • zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné původního zboží (pokud byly účtovány)
 • zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné nového zboží (pokud je cena nového zboží nižší než pro bonus "doprava zdarma")

 

 • Cena nového zboží je nižší než cena původního (vráceného) zboží, pak:

 

 • dodavatel vrátí rozdíl cen
 • zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné původního zboží (pokud byly účtovány)
 • zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné nového zboží (pokud je cena nového zboží nižší než pro bonus "doprava zdarma")
 • Pokud je rozdíl cen v bodě a) větší než součet nákladů v bodě b) a c), pak dodavatel vrátí rozdíl těchto částek dohodnutým způsobem (např. bankovním převodem) zákazníkovi.

 

 • Cena nového zboží je stejná jako cena původního (vráceného) zboží, pak:

 

 • zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné původního zboží (pokud byly účtovány)
 • zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné nového zboží (pokud je cena nového zboží nižší než pro bonus "doprava zdarma")

6. Ochrana osobních údajů:

 •  Prodávající je oprávněn nakládat s osobními údaji Kupujících ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - zejména : jméno a příjmení, adresa bydliště - místa dodání, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a také pro obchodní činnost ELEKTRO-VERNER - možnost zaslání obchodního sdělení.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, pokud toto nebude Kupujícím omezeno na základě jeho oznámení.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018 pro nákupy koncových spotřebitelů na www.elektro-verner.cz.

7. Závěrečná ustanoven

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.elektro-verner.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 • Spolehlivá firma 2012
 • Spolehlivá firma 2013
 • Spolehlivá firma 2014
 • Spolehlivá firma 2015
 • Spolehlivá firma 2012
 • Spolehlivá firma 2013
 • Spolehlivá firma 2014
 • Spolehlivá firma 2015
 • Previous
 • Další
 

Přihlášení